Algemene voorwaarden

Fun4learning

Zeemanstraat 53

2912BK Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-320506

E-mail: fun4learning@ziggo.nl

Site: www.fun4learning.nl  

Fun4learning wordt hieronder aangeduid als F4L(=opdrachtnemer)

Cliënt wordt hieronder aangeduid als opdrachtgever

Waar wordt gesproken over “training” , kan ook worden ingevuld “bijles”

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten verzorgd door F4L.
 2. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en F4L
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Inschrijven voor een training gebeurt door versturing, per e-mail of post, van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Inschrijvingen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging, per e-mail, door F4L. Hierin zijn opgenomen de afgesproken cursusdata en –tijden.

F4L behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. Er is een maximum van 5 deelnemers, wanneer dit maximumaantal bereikt is en een kind niet meer deel kan nemen aan de training, kan worden ingeschreven voor de eerstvolgende geplande training. Indien dit niet mogelijk is kan de deelnemer op de wachtlijst worden geplaatst voor de volgende in te plannen training.
 2. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 1. F4L aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij de kwalificaties bezit. Dit is ter beoordeling van de trainer.
 2. F4L spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training.
 3. F4L heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever. Er is geen sprake van een resultaatverplichting.
 1. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. F4L verzendt daartoe per e-mail een factuur. Deze dient binnen 10 dagen, na declaratiedatum, te zijn betaald.
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt F4L zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. F4L behoudt hierbij het recht op betaling van het verschuldigde bedrag.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de training, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Voorts is F4L bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of, indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van F4L kan worden gevergd.
 4. Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training wordt bemoeilijkt, kan door F4L van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is F4L gerechtigd tot vergoeding van alle redelijke kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 1. Indien door omstandigheden een training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal F4Ltrachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en F4L de training annuleert zal F4L het reeds voldane bedrag restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens F4L is uitgesloten.
 2. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de training worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een training binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien een training binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 3. Bij afzeggingen van een individuele begeleidingssessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

 4. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de training geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.

 1. Met het geven van een training aanvaardt F4L een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door F4L geleverde training de uiterste zorg wordt betracht, kan F4L de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet geheel uitsluiten. F4L is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. Deelname aan de trainingen van F4L geschiedt op eigen risico.
 3. F4L sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, door welke oorzaak dan ook tijdens een training ontstaan, uit, behalve wanneer er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van F4L.
 4. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van F4L en daarvoor F4L aansprakelijk wil stellen, direct of via de opdrachtgever, geldt dat die schade zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van F4L sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Aan informatie op www.fun4learning.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van F4L zijn vermeld aangaande trainingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
 1. Het auteursrecht van het trainingsmateriaal berust bij F4L. Niets van het trainingsmateriaal mag gekopieerd of gepubliceerd worden, zonder schriftelijke toestemming van F4L.
 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door F4L geleverde training dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan F4L kenbaar worden gemaakt per mail. ( fun4learning@ziggo.nl ) Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 2. Van toepassing bij geschillen is steeds de versie van de overeenkomst geldig, zoals die was vastgelegd ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 3. Indien een klacht wordt aanvaard, dient de opdrachtgever in ieder geval aan F4L een redelijke, in overleg vast te stellen termijn te gunnen, teneinde het gebrek te herstellen. F4L behoudt zich het recht voor, in plaats daarvan, de nettowaarde van de rekening van de betreffende training (of i.o. een deel daarvan) te restitueren.
 4. Een ingediende klacht geeft de opdrachtgever niet het recht, aan F4L verschuldigde bedragen op te schorten. F4L zal niet overgaan tot herstel van schade, indien niet aan volledige betaling van verschuldigde bedragen is voldaan.
 5. F4L is niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens.
 6. Op geschillen tussen F4L en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

N.B. Voor de richtlijnen die F4L hanteert m.b.t. vertrouwelijkheid, wordt verwezen naar de privacyverklaring van F4L