Privacy statement

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u, na het lezen ervan, nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Trainer/ coach van Fun4learning, Karin Morsch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in onderstaande privacyverklaring.
Mijn gegevens zijn:
Fun4learning
KvK:
fun4learning@ziggo.nl

Tel:0613536038

Deze persoonsgegevens verwerk ik:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• (Mobiel) telefoonnummer
• Geboortedatum
• Groep
• School

Bijzondere persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die van belang zijn voor de begeleiding van een kind, zoals:

 • samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam
  • leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep
 • relevante gegevens betreffende schoolvorderingen, waaronder informatie over: doublure, leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe)
  • relevante verslagen van zorgverleners
 • bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn
  • bijzonderheden in de gezinssituatie
 • Informatie vanuit het intakegesprek
 • Aantekeningen naar aanleiding van de begeleiding

Ik verwerk persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven

Verkrijging gegevens
In het intakegesprek dat gevoerd wordt met ouder en kind verstrekken ouder en kind mij gegevens die van belang zijn voor de begeleiding van het kind. Namelijk:
• Uitvoering van de begeleiding
• Om informatie toe te sturen en contact op te nemen
• Uitvoering van de opdracht en financiële en fiscale verwerking van de opdracht


Verwerking

De bijzondere persoonsgegevens verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

Bewaartermijnen
• Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
• Na afloop van het begeleidingstraject van het kind worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, zodat bij hernieuwde begeleiding teruggegrepen kan worden op de voorgeschiedenis.
• Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.


Ik deel na schriftelijke toestemming van ouders zo nodig de persoonsgegevens met de volgende derden:
• Leerkrachten en IB-ers van scholen.
• Zorgverleners zoals psychologen, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders.
* De werkzaamheden rondom het delen van informatie met derden zijn niet opgenomen in de gehanteerde tarieven van Fun4learning en worden apart gefactureerd.

Wilt u een van de volgende rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via fun4learning@ziggo.nl .

Inzage, rectificatie en wissing
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik uw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toestemming intrekken
Heb ik uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Voor het indienen van klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens verwijs ik u naar de algemene voorwaarden>geschillen van Fun4learning. U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. De beveiligingsmaatregelen die ik gebruik zijn onder andere: goed afgesloten ruimtes, beveiliging door middel van adequate beveiligingssoftware en toegangscontrole met wachtwoorden.